+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

Przewodniczący:
bp Antoni P. Dydycz OFMCap

Członkowie:
bp Tadeusz Bronakowski
ks. Leszek Kryża Tchr
bp Marian Rojek

Cel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Celem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. W skład Zespołu wchodzą Biskupi wyznaczeni przez Konferencji Episkopatu Polski oraz Dyrektor biura.

Do zadań Zespołu należy: przygotowanie Dnia modlitwy, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych.

Zespół rozpatruje tylko te prośby o pomoc napływające z Kościoła katolickiego na Wschodzie, które mają poparcie Biskupa Diecezjalnego.

Bazą finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz ofiary i darowizny wpłacane na konto Zespołu.

Sprawami biurowymi związanymi z pracą Zespołu oraz przyjmowaniem osób, których pomoc ma dotyczyć zajmuje się biuro Zespołu, którym kieruje Dyrektor.

Zespół współpracuje: z Delegatem Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, z Rektorami Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, z Rektorami Polskich Misji Katolickich i ich duszpasterzami, z Komisji Episkopatu ds. Misji, z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, z Konsul tą Zakonów Męskich i Żeńskich, z Caritas Polska i innymi ośrodkami.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie powołuje Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski spośród członków Konferencji (art. 41 Statutu KEP oraz pkt. 81 i 82 Regulaminu KEP).

Funkcję sekretarza Zespołu pełni każdorazowy Dyrektor Biura Zespołu.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie jest stałym Zespołem Episkopatu Polski, którego zadaniem jest opracowywanie sposobów pomocy duchowej oraz materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Bazą finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w drugą niedzielę Adwentu oraz ofiary i darowizny przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

Podmioty kościelne na Wschodzie, którym została udzielona pomoc, powinny w określonym czasie przez Biuro złożyć informację lub krótkie sprawozdanie o wykorzystaniu funduszy.

Zasady składania wniosków do Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

1. Rozpatrywane są tylko prośby pisemne poparte przez Ordynariusza Diecezjalnego.
2. Można składać jedną prośbę na rok, dołączając dane kontaktowe (adres, numer tel., mail) ewentualny numer konta w Polsce.
3. Projekty są rozpatrywane 3 razy w ciągu roku kalendarzowego: w marcu, czerwcu i październiku

4. Projekty rozpatrzone do października, będą realizowane tylko w roku bieżącym, natomiast rozpatrzone w październiku, będzie można odebrać do końca lutego następnego roku.

5. Po otrzymaniu wsparcia konieczne jest przedstawienie ogólnego rozliczenia z realizacji projektu. Brak rozliczenia uniemożliwia o trzymanie kolejnego wsparcia.

6. W sprawie decyzji dotyczącej złożonej prośby i jej realizacji należy kontaktować z biurem Zespołu (telefonicznie lub drogą mailową).


Scroll to Top